top of page
  • Writer's pictureGaam Media

واکنش های تند شماری زیادی از افغان ها به تلاش ناکام انس حقانی و ملایعقوب برای نجات حیدر، طفلک زابلی


انس حقانی و ملایعقوب از رهبران گروه تالبان،‌روز گذشته به زابل رفتند تا حیدر، یک طفلک گیرمانده زابلی در یک چاه را نجاب دهند. اعضای این گروه تصاویری انس حقانی و ملایعقوب را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به گونه وسیع نشر کردند و ازینکه دو مقام بلند پایه این گروه، خود شان برای نجات حیدر دست به کار شده اند، مورد توصیف و تجمید قرار دادند. نشر تصاویر انس حقانی و ملایعقوب از زابل، با واکنش های تندی شماری زیادی از افغان ها و چهره های تاثیر گذار در شبکه های اجتماعی روبرو گردید. آنها نشر عکس ها را یک نمایش مضحک خواندند.سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه هشت صبح در واکنش به سفر انس حقانی و ملایعقوب در حساب تویتر اش چنین نگاشته است:

“‍‍حمله تالبان بر زایشگاه در دشت برچی کابل هنوز در خاطره‌ها زنده است. چگونه می‌توان باور کرد که قاتلان مردم بیگناه و کودکان تازه به دنیا آمده چون انس حقانی و ملایعقوب در یک نمایش مضحک به زابل رفته اند تا کودکی را نجات دهند؟”

همین گونه، هدا خموش یکی از زنان متعرض نیز در واکنشی گفته است که:

دست از بازی های نمایشی مضحک بردارید ما سر بریده تبسم، کودکان شفا خانه دست برچی، کودکان مکتب دشت برچی و جنایت های بشری گذشته و حال شمارا فراموش نمی کنیم. مردم فریب شمارا نمی خورند.


همچنان،‌سمیع مهدی یکی از روزنامه نگاران مشهور کشور نگاشته است :

آن دسته از رهبران طالب که برای نجات حیدر از چاه به زابل رفتند، شاید برای اولین بار متوجه شده باشند که کشتن چقدر آسان و نجات دادن آن دشوار است.ذکی دریابی صاحب امتیاز روزنامه اطلاعات روز نیز در واکنشی به سفر انس حقانی و ملایعقوب به زابل با شریک ساختن لینک یوتیوب حمله تالبان بر مکتب سیدالشهدا در صفحه تویتر اشت نگاشته است :

در کنار نمایش انس حقانی و ملایعقوب برای نجات یک کودک عزیز در زابل، یاد کنیم از فاجعه ای که در مکتب سیدالشهدا رخ داد. این مستند می تواند رفتار انس و ملایعقوب را شرح دهد.حبیب طوطی خیل،‌خبرنگار اسبق روزنامه وال ستریت ژورنال،‌و حال یک تن از منتقدین سرسخت تالبان نوشته است :

تالبان چقدر دروغگو هستند و حافظه مردم چقدر کوتاه است. این حقانی ها و تالبان همان مردمی هستند که در مدارس، عروسی ها، مساجد و شفاخانه های ما زنان، پیر و جوان را قتل عام می کردند و امروز نماینده نجات مردم هستند!

ده ها تن دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی تالبان را قاتلین مردم افغانستان خوانده و نگاشته اند که در بیست سال گذشته این گروه زیر نام جهاد،‌هزاران تن از افغان های بی گناه را کشتدند. افغانها هیچ وقت آنچه این گروه انجام داده فراموش نخواهند کرد. این کاربران می گویند که مردم از عوام فریبی، تزویرو دروغ اربابان قدرت همیشه بیزار بوده و حرکات پوپولیستی نمی تواند کارنامه ای سیاه تروریستی تالبان را پاک کند. این کاربران گفته اند اگر جان کودکان این سرزمین برای انس حقانی و ملایعقوب و سایر رهبران تالبان ارزش میداشت، جان هزاران کودک را در بیست سال گذشته نمی گرفتند.


گزارشگر: ضیا مطهر
32 views0 comments
bottom of page